Nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych

Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz  w ramach małych grantów

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określono:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 2);

  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);

  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 4);

  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);

  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 6).

WAŻNE! Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.